ഗര്‍ഭധാരണം ഒരു പരിണാമകാരി യാത്രയാണ്, അതിനു വലിയ ആനന്ദവും ഉറപ്പും തരുന്നതുപോലെ അതിനൊപ്പം ചില തീവ്രതകളും ലഭിക്കുന്നു. ആയുര്‍വേദം, പുരാതന ഇന്ത്യൻ മരുന്ന് ചികിത്സാ രീതി, മക്കൾക്കും മക്കൾക്കും ഉറപ്പുള്ള ഗർഭധാരണം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. ആയുർവേദ നിയമങ്ങള്‍ അറിയുന്നതോടെ അവരുടെ ദിവസവൃത്തിയില്‍ അവരുടെ ഉറപ്പിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു കൂട്ടുകൂട്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ അടുത്ത് അടുത്ത് ചേർക്കുന്നതാണ്, ഗർഭധാരണം കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമാക്കുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നത്.

pregnancy care in ayurveda in malayalam
Source: Freepik

ആയുർവേദത്തിന്റെ നിരന്തരമായിരിക്കുന്നത്: ദോഷങ്ങളും ഉത്തമ സുഖവും നൽകാനുള്ള ആയുർവേദ സൂചനകൾ

ആയുർവേദത്തിലും, ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയം ശരീരത്തിലെ വലുതായ മാറ്റങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന സമയമാണ്, മൂഢം – വാത, പിത്ത, കഫ എന്നീ മൂഢങ്ങളുടെ സമത്വം പരിപാലിക്കേണ്ടത് ഗുരുതരമാണ്. വാത മൂഢം ചലനം നൽകുന്നുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നത് ഹരിതീഷം പിത്ത മൂഢം പോഷണം നൽകുന്നു എന്നത് ജീവിത പ്രവർത്തനവും അവശോഷണവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു കഫ മൂഢം സ്ഥിരത പോഷണവും നൽകുന്നു. ഈ മൂഢങ്ങളിൽ അസാന്തുളന്നത് ഗർഭിണി സംബന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കോട്ടു നോക്കുക.

ഗർഭിണിയുടെ ആരോഗ്യം ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടെ പ്രോത്സാഹിക്കുന്നതായി ആയുർവേദം പരിശീലനം നൽകുന്നു. ഇത് ഉഷ്ണമായ പോഷകാഹാരം ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്നതു, ഗർഭകാല യോഗം പ്രയോഗിച്ചു, പുറ്റോട്ട യോഗ ചെയ്യുക, നിദ്ര പ്രാപിക്കുക. ആയുർവേദ ചികിത്സകർ വേലി ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രസ്തുതി നൽകുന്നു, അത് അത്മാഭിമാനം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു വെച്ചു, ആന്തരിക സുഖത്തിലേക്കുകൊണ്ട്, ആരോഗ്യവും ഗർഭിണിയുടെ സുഖത്തെ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

ശരീരവും മനസ്സും സമൃദ്ധമായി: ഗർഭധാരണ സമയത്ത് ആയുർവേദ ആഹാരവും ജീവനശൈലി ശിഫ്റ്റുകൾ

ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യങ്ങളുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ഗര്‍ഭാശയത്തിലെ തുടര്‍ച്ചയും മൂന്നാംകാല പ്രകാരവും സമാനമായ ആഹാരം ആവശ്യമുള്ള ശക്തികളുടെ നല്‍കാന്‍ പ്രധാനത നല്‍കുന്നു. സ്വസ്ഥമായ ആഹാരമെത്തുകയും മല്ലിന പഴങ്കായുകളും, കായയും, ഹോള്‍ ഗ്രൈനുകളും, ഡെയറി ഉത്പാദനങ്ങളും ഉള്ള ആഹാരത്തിന്‍ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് ശരിക്കും പ്രസ്താവന ചെയ്യുന്നു. അതിനു പുറമെ, അദ്ദേഹന്റെ ഗര്‍ഭം സ്ഥിരമാക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചു വളയുമ്പോള്‍ മുട്ട, മഞ്ഞ, ഉല്ലങ്ങ, ഇരുമ്പുകൊത്തി എന്നീ പ്രത്യേക ഔഷധ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്

ജീവനശൈലി ശിഫായിക്കുന്ന സൂചനകള്‍ കൊണ്ട്, ഗര്‍ഭിണികള്‍ നിയമിത റൂട്ടിനു പിന്നാലെ നിയമിച്ച്, നിയമിച്ച നിദ്ര രീതികളും മൃദു വ്യായാമ പ്രക്രിയകളും അനുസരിച്ച് പോലും. അതുപോലെ, ശാന്തമായ പരിസ്ഥിതി പരിപൂര്‍ണ്ണമാക്കുന്ന പ്രധാനത ചെയ്യുന്നു, കോട്ടയത്ത് അവസാനിപ്പിച്ച്, സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവി നഷ്ട തീര്‍ത്തു, ഗുണപ്രദമായ ഗർഭധർമ്മങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുക.

ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്: കോമൺ ഗർഭധാരണ അസൂഖങ്ങളിലെ കാര്യം

ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഹുദു:ഖങ്ങള്‍ ഉള്ളതും അവശേഷിക്കുന്നതും പോലെ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങള്‍ ചെയ്യാം, അതിന്‍റെ കഴിയിലെ അച്ഛന്റെ ചായ. അയുര്‍വേദം ഇവ ശമനം ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുന്ന സ്വഭാവിക മരുന്നിനും ഔഷധ ഗുണങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്. കാലാകാലം അച്ഛന്റെ ചായ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആദ്യ സംകല്‍പ്പം ചായ അസ്വാസ്ഥ്യകരമായ പ്രത്യേക യുക്തികളുള്ള മറ്റ് പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക. പുല്‍മേന്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത പ്രകാരം, അയുര്‍വേദം ജിഞ്ജര്‍ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കില്‍ തീര്‍ത്ത ജിഞ്ജര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ജിഞ്ജര്‍ കിഴി പുരുഷ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന വായു അവധി. അവിശുദ്ധി മൈനോട്ട്, അയുര്‍വേദം സുപ്രായങ്ങളുടെ വെള്ളം, ധാന്യ മറ്റു അദ്ധ്യാപക പ്രയോഗങ്ങള്‍, അവ അവശേഷിക്കുന്ന വിലോമങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഷേഫ് അത്, അവ സ്വാസ്ഥ്യമായ അവിശുദ്ധി മൈനോട്ട്, ഉണ്ട്. വീണ്ടും, അയുര്‍വേദ എണ്ണ, മരുന്നുകളും പ്രസ്തുത അത് സഹായിക്കുന്നു.

ഗർഭധാരണാവസ്ഥയിൽ യോഗ മറികടക്കുകയും ധ്യാനം: ഭൌതിക മനസ്സുകളും ആയുർവേദ ഉപയോഗിക്കുന്നു

പ്രാന്ത്യാൽ യോഗ മറ്റും ധ്യാനം ആയുർവേദ ഗർഭധരണ സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളാണ്, അവ ശരീരസ്വാസ്ഥ്യവും മാനസിക സുഖാനുഭവം പരിരക്ഷിക്കുന്നു. ഗര്‍ഭധാരണ യോഗം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിരലാക്ഷിക്കുക, സ്വസ്ഥത ഉയർത്തുക, തടവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങൾ, ശ്വാസികള്‍ പ്രശിക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, ഒഴുക്കായ്മ, തരംഗപ്രശമന തീരും.

ഇത് ശരീരം പ്രസവം മറ്റും പുനർസൃഷ്ടിയെ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അപേക്ഷിക്കുന്ന ധ്യാനം, മറ്റുള്ളവരെ നീങ്ങുന്നു, മാനസിക സുഖത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗര്‍ഭധാരണ കാലത്ത് ധ്യാനം നിയമിച്ചത് ചെറുപ്പുകൾ കുറയ്ക്കുന്നു, ഉറപ്പുവെച്ച ഉറ്പത്തു ഗുണത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു, മെന്റൽ സുഖത്തെ കൂട്ടുക.

പോസ്റ്റ്‌പാർട്ടം സൗജന്യങ്ങൾ: ജീവനും ഗുണവും തിരുത്തുന്നത്

ആയുർവേദം പോസ്ട്പാർട്ടം കെയരിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ജനനകാലത്തുശേഷം ശരീരത്തിലും മാനസികത്തിലും നടക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ശുദ്ധിപ്പെടുത്താനും ശുസ്തിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

പോസ്ട്പാർട്ടം കാലം, അല്ലെങ്കിൽ \”നാലാം മാസം\” എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, അമ്മയെ പരിപൂർണ്ണമായ ആഹാരം, വിശ്രാന്തി, സഹായവും നൽകാൻ പ്രധാനത പ്രായമോ ആയർ ഓയിൽ മസാജുകൾ, ഔഷധ സ്നാനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച ആഹാര ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആയർ വേദിക ഔഷധങ്ങൾ ഷടവരി, അശ്വഗന്ധ എന്നീ ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് പരിഹരിക്കുകയും തുടങ്ങുന്നു.

സാരം പറഞ്ഞാൽ, ആയുർവേദം ഗർഭിണി സേവനം നൽകുന്നത് സാമഗ്രിക പരിപൂർണ്ണ പദ്ധതിയാണ്, അമ്മയും കുഞ്ഞും സാരീരിക, മാനസിക, മറ്റും ആധ്യാത്മിക ആരോഗ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ആയുർവേദ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഗർഭിണികൾ നല്ല ആരോഗ്യവും ലാഭകരമായ ഗർഭകാലത്തെ സാന്ദർഭിക്കുകയും, അവരുടെ കുഞ്ഞുകളുടെ ശുഭാരംഭം ഉത്തമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *